fbpx

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Budapest Reflex Blue Kft. által üzemeltetett www.mohahaz.hu
oldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységről
A Budapest Reflex Blue Kft. (a továbbiakban: Társaság) által a www.mohahaz.hu oldalon keresztül
nyújtott szolgáltatások igénybevételével vagy az értékesített termékek megrendelésével
összefüggésben személyes adatok kezelésére kerül sor. A honlap látogatása regisztrációhoz nem
kötött. A Társaság fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége
során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit.
Ki kezeli a személyes adatait?
Személyes adatait a Budapest Reflex Blue Kft., mint adatkezelő kezeli.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Székhelye:1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Elektronikus levelezés: info@mohahaz.hu
Telefonszáma:+36-1-323-10-11
A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek kategóriáról a jelen
tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt
értesülhet.
Milyen elveket tart fontosnak a Társaság a személyes adatai kezelése során?
A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes
adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül
védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának,
sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért
és pontosságért az Ön által történt megadás után a Társaság felel. Azok a kifejezések, amelyek a jelen
tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között
meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.
Az érintettek kategóriái:
A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a
weboldalra regisztrált felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő
személyek, valamint az önéletrajzot megküldő álláspályázók.
Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Amennyiben a Társaság az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az
erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés
beérkezését követő legfeljebb egy hónap:
– tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést
kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az
adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes
adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
– helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok –egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
– törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes
adatokat.
– az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes
adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs
szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott
az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
– tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az
esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti
meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
– adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés
az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
adatkezelés automatizált módon történik.
Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy
amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével
vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400Fax: 06 1/391-1410II.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –köztük a felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait
megsértették.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.
A mohahaz.hu honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával
összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön
böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap
használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére
kerüljön sor.
Az alkalmazott cookie-k fajtái:
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző
egymeghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az
ideiglenescookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan
törlődik.
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé
teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz
elérhető az Ön számára. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a
weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban,
vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal
teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. A webáruház böngészése folyamán technikai
információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat
a Társaság kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja átaz eljáró hatóságok
részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem
engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása
esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság által üzemeltetett weboldalakon makrók
/ cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking
cookies-t és a computer cookies-t.
A cookie-k letiltása:
Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett
beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások
igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén keresztüli törléséről
bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#
ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:
Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k
alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez
azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
REGISZTRÁCIÓ
Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a Társaság szolgáltatásai
igénybevételének programjaira jegy vásárlása kedvezményesen a regisztrált tagok részére.
Milyen adatok kezelésére kerül sor?
A Társaság az Ön céges regisztrációja esetén a nevét (vezetéknév/keresztnév/titulus), nemét (férfi/nő),
e-mail címét, telefonszámát, telefax számát, munkakörét, valamint a cégének nevét, jelszavát és
felhasználó nevét; tanuló vagy magánszemély regisztrációja során nevét
(vezetéknév/keresztnév/titulus), nemét (férfi/nő),e-mail címét, telefonszámát, telefax számát,
munkakörét, lakcímét (ország/irányítószám/város/utca/házszám), felhasználó nevét és jelszavát, mint
személyes adatokat kezeli.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. Ön a
hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Kik a személyes adatok címzettjei?
A kezelt személyes adatokhoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férnek hozzá, akik a
regisztrációs fiók üzemeltetésével járó feladatokat látják el, továbbá a személyes adatokat a Társaság
közli a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval. Személyes adatai az Ön
hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok
kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén
kerülnek átadásra.
Meddig tart a személyes adatai kezelése?
A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a
regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.
KAPCSOLATTARTÁS
Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?
Az Ön által megadott személyes adatok kezelésének célja a Társasággal történő kapcsolatlétesítés és
az annak során felmerülő általános jellegű kérdés esetén az azzal összefüggő információk nyújtása az
ügyfél számára.
Milyen adatok kezelésére kerül sor?
A Társaság kapcsolattartás céljából az Ön nevét (vezetéknév/keresztnév), telefonszámát, e-mail címé
és a megjegyzésben felmerülő, személyes adatnak minősülő adatokat/információkat kezeli.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Kik a személyes adatok címzettjei?
A kezelt személyes adatokhoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férnek hozzá, akik a
munkakörükből adódóan az ügyfelekkel történő kapcsolattartás ellátására kötelesek, továbbá a
személyes adatokat a Társaság közli a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.
Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes
személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos
megkeresése esetén kerülnek átadásra.
Meddig tart a személyes adatai kezelése?
A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb az
ügyfél által feltett kérdés megválaszolásáig tart.
SZÁMLÁZÁS
Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?
Az adatkezelés célja a megrendelt termékekért/szolgáltatásokért fizetett ellenértékről szóló számla
kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Társaságot
terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.
Milyen adatok kezelésére kerül sor?
A Társaság a számlázás céljából az Ön nevét, számlázási címét, a termék/szolgáltatás megjelölését, a
termék/szolgáltatás díját, valamint aszámla kiállításának időpontját, mint személyes adatokat kezeli.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
Az adatkezelés jogalapja a számlakiállítás iránti kérelme esetén a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes
adatai kezeléséhez. Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Számla kiállítását
követően a Társaságot számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli, amelynek során –a
hozzájárulása visszavonásától függetlenül –az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése, amely jelen esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Szvtv.).
Kik a személyes adatok címzettjei?
Személyes adataihoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a számla
kiállításával és kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat a Társaság
közli a számlázással összefüggő könyvelői tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval. Személyes adatai az
Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok
kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén
kerülnek átadásra.
Meddig tart a személyes adatai kezelése?
Az adatkezelés időtartama a számla kiállítása iránti kérelme vonatkozásában az Ön által megadott
hozzájárulás időpontjától annak visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követően─a Társaságt
terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezéséből adódóan ─ a személyes adatok
megőrzési ideje az Szvt.-ben foglalt 8 év.
TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS
Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?
A személyes adati kezelésének célja az Ön által kiválasztott és megrendelt termék/szolgáltatás
nyújtása.
Milyen adatok kezelésére kerül sor?
A megrendelés érdekében a Társaság az Ön nevét(titulus/vezetéknév/keresztnév), nemét,
telefonszámát, e-mail címét, munkakörét, felhasználó nevét, valamint a jelszavát, mint személyes
adatokat kezeli.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és azilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja, amely a szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.A személyes adatok
szolgáltatása a szerződés előfeltétele, azok hiányában a szerződés nem jön létre, a megrendelés nem
adható le.
Kik a személyes adatok címzettjei?
Személyes adataihoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a
megrendelések kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat a
Társaság közli a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval. Személyes adatai az Ön
hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok
kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén
kerülnek átadásra.
Meddig tart a személyes adatai kezelése?
A személyes adatok kezelése a megrendelés teljesítését követő 5 évig tart

Top
error: Védett tartalom!!